Tài chính Tài chính doanh nghiệp

Khóa Học

Tài chính doanh nghiệp

Chi phí vốn Chi phí vốn
600.000 VND 6
DƯƠNG HẢI

MBA, PHÓ GIÁM ĐỐC CFO VIỆT NAM

Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp
600.000 VND 4
DƯƠNG HẢI

MBA, PHÓ GIÁM ĐỐC CFO VIỆT NAM

Huy động vốn Huy động vốn
600.000 VND 7
DƯƠNG HẢI

MBA, PHÓ GIÁM ĐỐC CFO VIỆT NAM

Phân tích toàn diện doanh nghiệp Phân tích toàn diện doanh nghiệp
600.000 VND 12
DƯƠNG HẢI

MBA, PHÓ GIÁM ĐỐC CFO VIỆT NAM

Định giá doanh nghiệp Định giá doanh nghiệp
600.000 VND 8
DƯƠNG HẢI

MBA, PHÓ GIÁM ĐỐC CFO VIỆT NAM

Phân tích báo cáo tài chính nâng cao Phân tích báo cáo tài chính nâng cao
600.000 VND 8
DƯƠNG HẢI

MBA, PHÓ GIÁM ĐỐC CFO VIỆT NAM

Phân tích báo cáo tài chính cốt lõi Phân tích báo cáo tài chính cốt lõi
600.000 VND 21
DƯƠNG HẢI

MBA, PHÓ GIÁM ĐỐC CFO VIỆT NAM

Quản lý vốn lưu động Quản lý vốn lưu động
600.000 VND 9
DƯƠNG HẢI

MBA, PHÓ GIÁM ĐỐC CFO VIỆT NAM

Quyết định đầu tư Quyết định đầu tư
600.000 VND 11
DƯƠNG HẢI

MBA, PHÓ GIÁM ĐỐC CFO VIỆT NAM

1 2